KLACHTEN EN GEDRAGSCODE

Uiteraard streven wij naar tevreden cliënten. Onze zorg is maatwerk en het kan voorkomen dat u over iets niet tevreden bent. In dat geval horen wij u graag, omdat wij dan kunnen werken aan een oplossing. U dient uw klacht schriftelijk te zenden naar ons kantoor ter attentie van de kwaliteitsmanager. Alle klachten worden door ons behandeld. Onze kwaliteitsmedewerker neemt de klacht in behandeling en informeert u over het verdere verloop. Wij hebben onszelf verplicht om in ieder geval binnen 6 weken na het indienen van de klacht te reageren. Daarbij zijn wij wettelijk verplicht om zorg te dragen voor een externe klachtenregeling. 

Ingeval onverhoopt de klacht niet door onze kwaliteitsmanager wordt opgelost dan verwijzen wij u door naar de betreffende instantie. In onze schriftelijke reactie zetten wij voor u uiteen op welke wijze en waar u de klacht kunt voorleggen. Wij zijn lid van SoloPartners die mogelijke klachten extern zullen behandelen. Wij zijn dan ook aangesloten bij een erkende geschilleninstantie met een klachtenfunctionaris en een geschillencommissie (https://www.solopartners.nl/klachtenregeling-zzp-zorg/).

De gedragscode richt zich op het bestrijden en voorkomen van agressie, racisme, leeftijdsdiscriminatie, discriminatie in algemene zin, seksuele intimidatie alsmede het beschermen van de zorgverleners en cliënten.

De zorgverleners zijn zich bewust van hun gedrag, de eigen gevoelens ten opzichte van de cliënt, eigen motieven voor de zorg- en dienstverlening/begeleiding en de effecten daarvan op de cliënt en op zichzelf. De zorgverlener handelt systematisch en procesmatig, op basis van vooraf geplande zorg- en dienstverlening-/begeleidingsdoelen en is transparant in zijn / haar handelen. 

De zorgverlener accepteert geen agressieve gedragingen van cliënten en neemt zelf geen initiatief tot agressie jegens hen in woord of daad en accepteert geen seksuele gedragingen van cliënten en neemt zelf geen initiatief tot seksuele gedragingen jegens hen.
De zorgverlener accepteert geen discriminerend gedrag en werkt niet mee aan en/of neemt zelf geen initiatief tot discriminerend gedrag.

Elke vorm van discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, huidskleur, lichamelijke of geestelijke beperking, nationaliteit, geslacht, seksuele voorkeur of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Schelden, discriminerende taal uiten of met grote stemverheffing spreken is verboden. Ook lichamelijke uitingen zoals het zich groot maken, het hinderlijk in de weg lopen of achtervolgen wordt niet geaccepteerd. Dit geldt ook voor het uiten van bedreigingen en het lastig vallen. In dit verband kan ook gedacht worden aan het voortdurend telefoneren of het bovenmatig sturen van sms’jes of e-mails.
Elke ongewenste seksueel getinte aandacht die tot uiting komt in verbaal, fysiek of non-verbaal gedrag, dat zowel opzettelijk als onopzettelijk kan zijn en door degene die hiermee geconfronteerd wordt als ongewenst en onplezierig wordt ervaren, is verboden.

Op social media zoals Instagram, Facebook, Twitter e.d., mogen geen aanstootgevende foto’s of uitlatingen worden geplaatst.

Elke handeling die vermenging van zakelijke en privébelangen kan veroorzaken, dient vermeden te worden om belangenverstrengeling te voorkomen. Deze regel houdt in dat, zonder persoonlijk belang, betrouwbaar en professioneel moet worden gehandeld.
Hier kunt u content plaatsen.

 HuishoudelijkeHulp-Evi & Zorginstelling-Evi

Wij helpen u waar we maar kunnen!